Just another WordPress site
Header

Vedtægter

kolonne

For bemærkning:

 

De foreliggende vedtægter blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 20.okt.2015

 

VEDTÆGTER for den frivillige folkeoplysende forening ALVERDENS BØRN

 

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er ”ALVERDENS BØRN”, og den har hjemsted i København.

 

§ 2 Baggrund og formål

Foreningen ALVERDENS BØRN blev dannet i januar 2012 på initiativ af en gruppe engagerede privatpersoner.

Foreningens overordnede formål er at skabe et nyt interaktivt børnemuseum Byen under Stjernerne ,  et læringsmiljø, hvor børn og deres forældre i respekt for hinandens forskellige etniske / kulturelle baggrund kan lære om hinandens livssituation, kultur og værdier.

Dermed ønsker foreningen at fremme kulturforståelse og kulturkompetence hos børn og deres forældre og at skabe grobund for en konstruktiv dialog med henblik på at forebygge fordomme, racisme og enhver form for diskrimination.

Børnene, der vokser op i dag i et mangfoldigt samfund i en globaliseret verden oplever en række udfordringer og muligheder. Foreningen Alverdens Børn ønsker at tematisere disse udfordringer og muligheder igennem sjove, spændende og lærerige interaktive udstillinger. Med udgangspunkt i børnenes virkelighed og ved at stimulere børnenes naturlige nysgerrighed, åbenhed og kreativitet ønsker foreningen Alverdens Børn at fremme børnenes sociale bevidsthed, kulturelle kompetencer, miljøbevidsthed samt lysten til at skabe og at tage ansvar i fællesskab.

Dermed ønsker Alverdens Børn at yde et bidrag til at børnene bedst muligt kan forberedes på deres rolle som socialt bevidste og ansvarlige aktører i vores multikulturelle samfund.

I de næste år vil  vores fokus være  på samtidens kultur, natur og miljø –  både lokalt og i en global sammenhæng.

Foreningen Alverdens Børn er en frivillig og folkeoplysende forening, som tager udgangspunkt i gensidig anerkendelse og respekt . Foreningen er åben for alle enkeltpersoner og kulturelle foreninger, organisationer og institutioner, der ønsker at fremme realiseringen af foreningens formål og gerne vil deltage i / hhv. støtte foreningens folkeoplysende aktiviteter.

Foreningens aktiviteter omfatter  planlægning og gennemførelse af arrangementer, events, udstillinger, kurser og workshops for børn , unge og deres forældre som er i overensstemmelse med forenings formål og er  i Byen-under-stjernernes ånd.

Derudover består foreningens aktiviteter i at tilbyde konsulentbistand til organisationer, enkelt personer eller institutioner som er i overensstemmelse med foreningens formål.

 

Foreningen ALVERDENS BØRN er politisk og religiøst uafhængig.

Foreningen ALVERDENS BØRNs aktiviteter

finansieres af medlemmernes kontingent, af fonde og legater, offentlige puljemidler og støttebidrag af private sponsorer.

 

§ 3 Medlemmer

Som medlemmer kan optages såvel enkeltpersoner som foreninger/ organisationer / institutioner som tilslutter sig ALVERDENS BØRNs formål.

Stk.1 Kontingent fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk.2 Som gyldigt medlem regnes kontingentbetalende enkeltpersoner og en repræsentant fra hver af de kontingentbetalende foreninger/ organisationer / institutioner.

Stk. 3 Modarbejder et medlem direkte foreningen eller dens formål, kan udelukkelse alene besluttes på en generalforsamling, hvor dette fremstår som et punkt på dagsordenen.

Stk. 4 Genoptagelse af et udelukket medlem kan kun ske på en generalforsamling, hvor dette fremstår som et punkt på dagsordenen.

 

§ 4 Medlemmers pligter og rettigheder

Stk. 1 Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. En forening/ organisation/ institution har stemmeret som enkeltperson.

Stk. 2 Kontingentet skal være betalt senest 14 dage før generalforsamlingen, for at medlemmet opnår stemmeret.

 

§ 5 Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Vedtagelser sker ved almindeligt flertal; dog gælder særlige regler ved vedtægtsændringer og opløsning af foreningen, jf. § 11-12.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes en gange om året i marts måned. Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

Stk. 3 Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4 Fra 7 dage før generalforsamlingen sendes indkomne forslag, bestyrelsens beretning, budget og revideret regnskab til medlemmernes E-mail-adresse.

Stk. 5 Dagsordenen for foreningens generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

a) Valg af dirigent og referent

b) Bestyrelsens beretning til godkendelse

c) Regnskab og budget til godkendelse,

d) Fastsættelse af kontingent

e) Indkomne forslag

f) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

g) Valg af revisor for et år

h) Eventuelt

 

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter beslutning af bestyrelsen. Derudover kan ekstraordinær generalforsamling kræves indkaldt efter skriftlig begæring fra mindst 1/5 af medlemmerne, når den ønskede dagsorden samtidig anføres.

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, og den afholdes senest 6 uger efter at begæringen er bestyrelsen i hænde.

Stk. 3 Den ekstraordinære generalforsamling har samme myndighed som den ordinære generalforsamling.

Stk. 4 Den ekstraordinære generalforsamling følger den ordinære generalforsamlings dagsorden, hvad angår pkt. 5a, 5e og 5h.

 

§ 7 Valg- og afstemningsregler

Stk. 1 Som regel kan kun fremmødte stemmeberettigede medlemmer deltage i valg og afstemninger.

Stk.2 Er et medlem forhindret i at deltage i generelforsamlingen grundet sygdom, ophold i udlandet ol., kan medlemmet give en fuldmagt til en stedfortræder. Fuldmagten må ikke være af en generel karakter men skal henvise konkret og direkte til punkter på generalforsamlings dagsorden.

Stk. 3 Valg til bestyrelsen foregår skriftligt. På stemmesedlen må kun skrives op til det antal navne, som er på valg. Et navn må kun skrives én gang.

 

§ 8 Bestyrelsen

Stk. 1 Foreningens aktiviteter koordineres og ledes under ansvar over for generalforsamlingen af bestyrelsen på 5 personer, som vælges for 2 år ad gangen, hvor hhv. 3 og 2 personer er på valg hvert andet år.

Stk. 2 Bestyrelsen har 2 suppleanter, som vælges hvert år på generalforsamlingen.

Stk. 3 På det første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand og kasserer.

Stk. 4 Bestyrelsesmøder er åbne for medlemmer; dog kan møderne lukkes ved behandling af personspørgsmål.

Stk. 5 Bestyrelsen kan ekstraordinært indkaldes, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen ønsker det.

Stk. 6 Bestyrelsen tegner i fællesskab foreningen i økonomiske, juridiske og etiske forhold. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

Stk. 7 Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens anliggende.

Stk. 8 Bestyrelsen ansætter koordinator/daglig leder, som varetager sekretariatsfunktioner og daglig ledelse med ansvar overfor bestyrelsen.

Stk. 9 Bestyrelsen udarbejder et beslutningsreferat fra sine møder.

Stk. 10 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 11 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Stk. 12 Der tilstræbes at både de faste medarbejdere, de frivillige, samarbejdende foreninger og forældregrupper samt samarbejdende organisationer / institutioner og brugere er repræsenteret i bestyrelsen.

 

§ 9 Tegningsret

Stk. 1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i foreningen eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren og to bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2 Ved køb, pantsætning eller slag af fast ejendom kræves dog underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3 Ved beløb under 1000 kroner kan kassereren alene underskrive.

 

§ 9 Ansættelse af medarbejdere

Stk. 1 Medarbejdere ansættes og afskediges af bestyrelsen. Bestyrelsen kan give den daglige leder fuldmagt til at ansætte og afskedige medarbejdere.

Stk. 2 Ansættelsen skal ske inden for de økonomiske rammer, der er fastsat for foreningen.

Stk. 3 Som frivillige, ulønnede medarbejdere modtager foreningen ALVERDENS BØRN personer, som i overensstemmelse med foreningens formål og efter aftale med den daglige ledelse ønsker at udføre et stykke arbejde inde for foreningens formålsbestemmelser og rammer.

 

§ 10 Regnskab og budget

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 

§ 11 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Vedtægtsændringer kan kun foretages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2 De 2 generalforsamlinger skal afholdes med mindst 1 måneds mellemrum.

Stk. 3 På begge generalforsamlinger kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer, før vedtægtsændringen træder i kraft.

 

§ 12 Opløsning af foreningen

Stk. 1 Til gyldig beslutning om foreningens opløsning kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, af hvilke den sidste afholdes mindst 1 måned og højst 2 måneder efter den første.

Stk. 2 Foreningens formue og ejendom skal efter generalforsamlingens nærmere beslutning herom tilfalde et eller flere sociale projekter, hvis formål ligger tæt op ad formålet for foreningen ALVERDENS BØRN

 

 

København, den 20. oktober 2015

 

 

 

 

Masti Bärbel Jutka-Guntern   ( formand )                                 Matteo Laudato ( kasserer )

 

 

 

 

Netka Bach   ( næstformand )                                                      Camilla Adler Jensen ( suppleant )

HVAD ER “BYEN UNDER STJERNERNE”?

Børnemuseet “Byen under stjernerne” er et tilbud til alle interesserede børn og forældre etniciteter og folk fra forskellige sociale lag samt skoler, børnehaver, fritidsinstitutioner mfl.

Del af foreningen
Foreningens ønske er at iværksætte et bredt samarbejde med alle privatpersoner, organisationer og institutionen, der gerne vil bidrage til skabelsen af børnemuseet. Børn og forældre med forskellige kulturelle baggrunde vil inddrages lige fra starten i udviklingen af udstillingerne.
Projektet finansieres af medlemmers kontingenter, sponsorater og gennem fonde, legater og offentlige puljemidler indtil børnemuseet bliver økonomisk bæredygtigt gennem egne indtægter.

© webdesign @ media-now.dk